سعی کنیم در برابر بدی خوبی کنیم بچہ ھای.معارجیکی  از روز ھا  یک مرد بلند قامت باصورتی خنجر خوردہ داشت از میان  بازار رد می شد چند نفر  داشتند اورا مسخرہ می کردند ان مرد بلند قامت ھیچ  توجھی  نکرد،  یکی آمد وگفت می دانید آن مرد بلند قامت کیست آنھا گفتند: کیست ؟ او ابراھیم مالک اشتر ، فرماندہ لشکر اسلام  است آنھا ، فکر کردند کہ  او آنها را  مجازات  خواھد کرد،  بہ  دنبال ابراھیم رفتند ، ابراھیم داخل مسجد شد.  او سرش پائین بود وگفت من ھمان کسی ام کہ شما رامسخرہ کردم از مجازات من صرف  نظر کنید ، ابراھیم گفت من آمدم  تو را دعا کنم وقتی دیدم تو بی دلیل مردم را مسخره می کنی از خدا خواستم تو را بہ راہ راست ھدایت کند .


پیامبر اکرم (ص) میفرماید  اھل گذشت باشید بی تردید عفو وگذشت بندہ را عزیز و سر افراز می کند پس از یکدیگر بگذرید تا خداوند شما را  ببخشد و عزیز و سر افراز بگرداند.

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها