سعی کنیم در برابر بدی خوبی کنیم بچہ ھای.معارجیکی  از روز ھا  یک مرد بلند قامت باصورتی خنجر خوردہ داشت از میان  بازار رد می شد چند نفر  داشتند اورا مسخرہ می کردند ان مرد بلند قامت ھیچ  توجھی  نمی کرد  یکی آمد وگفت می دانید ان مرد بلند قامت کیست انھا گفتند کیست  او ابراھیم مالک آشتر  فرماندہ لشکر اسلام  است انھا فکر کردند کہ  او ما  را  مجازات  خواھد کرد بہ  دنبال ابراھیم رفت ابراھیم داخل مسجد زد او سرش پائین بود وگفت من ھمان کسی آم کہ شما رامسخرہ کردم از مجازات من صرف  نظر کنید ابراھیم گفت من امدم تو را دعا کنم وقتی دیدم تو بی دلیل مردم را آزار می دھی از خدا خواستم تو را بہ راہ راست ھدایت کند 


پیامبر اکرم (ص) میفرماید  اھل گذشت باشید بی تردید عفو وگذشت بندہ را عزیز و سر افراز می کند پس از یکدیگر بگذرید تا خداوند شما را  ببخشد و عزیز و سر افراز بگرداند

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها